Algemene Voorwaarden - Hoppenbrouwers Kindercoaching

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Barbara Hoppenbrouwers Kindercoaching 

1. Definities

De onderstaande definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden en alle overige contracten en documenten van Barbara Hoppenbrouwers Kindercoaching.

Cliënt: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met de kindercoach. Indien dit een minderjarige betreft, wordt onder “cliënt” eveneens de gezaghebbende ouder of voogd verstaan.

Diensten: het coachen van kinderen, jongeren en ouders alsmede het geven/organiseren van workshops, lezingen en themabijeenkomsten.

Kindercoach: Barbara Hoppenbrouwers van Barbara Hoppenbrouwers Kindercoaching, gevestigd aan Kattendoorn 26, 6665 HM te Driel, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75884860.

Voorwaarden: deze set algemene voorwaarden, gepubliceerd op de website https://hoppenbrouwerskindercoaching.nl.

We/wij: de cliënt en de kindercoach samen. Website: www.hoppenbrouwerskindercoaching.nl

2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met de kindercoach en de uitvoering daarvan.

2. Indien een of meer bepalingen uit deze overeenkomst nietig of op welke wijze dan ook buiten toepassing worden verklaard, al dan niet door de rechter, dan zullen de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Na het intakegesprek, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op de expertise van de kindercoach, kunnen we tot samenwerking overgaan. De cliënt gaat dan akkoord met de voorwaarden en de prijs zoals op de website vermeld.

2. We stellen samen aan het begin een haalbaar doel, welke gedurende het traject kan worden bijgesteld. We investeren allebei de weg naar het doel. De kindercoach verplicht zich tot maximale inspanning. Dat wordt ook van de cliënt verwacht. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Deze globale inschatting kan tijdens het traject worden bijgesteld. Het traject is klaar als het gestelde doel is behaald. Desgewenst kan er een vervolgtraject worden gestart.

3. De kindercoach is afhankelijk van de informatie die wordt verstrekt door de cliënt en gaat er dan ook vanuit dat de verstrekte informatie juist en volledig is. Indien er informatie onvolledig is of wordt achtergehouden, dan kan dit invloed hebben op het coachingstraject.

4. Afspraken en verhindering

1. Het kind/de jongere wordt gebracht en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer opgehaald. Na een begeleidings- of coachingsmoment is er eventueel kort gelegenheid om vragen te stellen en/of een en ander te bespreken. Tijdens een evaluatiegesprek kunnen de vorderingen met betrekking tot het kind uitgebreid besproken worden.

2. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail gemaakt en geannuleerd worden. Tijdens begeleidingsmomenten is de kindercoach niet telefonisch bereikbaar, maar spreek gerust de voicemail in.

3. Indien de cliënt niet op de afspraak kan komen en dit op tijd aangeeft, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Wordt de afspraak afgezegd binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, dan berekent de kindercoach kosten van de coachingsafspraak.

5. Coaching / begeleiding kinderen tot 16 jaar

1. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching/begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.

2. Indien het voor de kindercoach onduidelijk is dat er meer dan één gezaghebbende ouder is, kan de kindercoach niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van toestemming van de andere gezaghebbende ouder. Met het aangaan van de overeenkomst verklaart de ondertekenende gezaghebbende ouder dat de andere ouder akkoord is. Zie in dit verband ook artikel 3.3 van deze voorwaarden.

6. Vertrouwelijkheid

1. De kindercoach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingsbijeenkomsten. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

2. Indien kinderen vertrouwelijke informatie verstrekken blijft deze informatie veilig bij de kindercoach, tenzij zij inschat dat het kind zichzelf en/of een ander in een onveilige situatie doet belanden. Dan is de kindercoach verantwoordelijk om ouders op de hoogte te brengen. Dit gebeurt altijd na overleg met het kind, dit om de vertrouwensband niet te beschadigen.

3. Ziet de kindercoach in de situatie van de cliënt, en/of van het kind of de omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreekt zij dit met de cliënt en laat het in eerste instantie aan de cliënt om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van het beroepsgeheim.

4. Ook kan het voorkomen dat de kindercoach een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.

7. Observatie of Verslaglegging

1. Indien gewenst, maakt de kindercoach van de begeleidings-/coachingsmomenten een uitgebreid verslag, dat tevens als overdracht naar school, huisarts en/of psycholoog/kinderarts kan dienen. De cliënt kiest er zelf voor of hij/zij hier gebruik van wil maken. Voor het maken van een verslag of het doen van een observatie wordt volgens de tarieven voor coaching gefactureerd.

2. Aantekeningen die worden gemaakt tijdens de begeleiding/coaching worden na afloop van het traject vernietigd. Verslaglegging wordt veilig door de kindercoach bewaard in de administratie en zal nooit zonder toestemming van ouders aan derden worden verstrekt.

8. Klachten

Indien de cliënt klachten of bezwaren heeft met betrekking tot het handelen van de kindercoach en/of het ingezette coaching traject, dan dient hij of zij dit zo snel mogelijk aan de kindercoach te melden. Dit kan persoonlijk, per e-mail of per telefoon. Er wordt dan zo spoedig mogelijk overlegd over een passende oplossing voor zowel de kindercoach als de cliënt. Het indienen van een klacht geeft de cliënt niet het recht om betaling van reeds genoten en gefactureerde coachingsmomenten achterwege te laten.

9. Tarieven

1. De tarieven zijn te vinden op de website of zijn op te vragen bij de kindercoach. Alle tarieven zijn inclusief 21 % BTW, tenzij anders vermeld.

2. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per email, zijn inbegrepen in de begeleiding.

3. Tijdsbestedingen vanaf 15 minuten worden geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt voor overleg een aparte afspraak ingepland.

4. De kindercoach houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Desgewenst kan deze bij de factuur worden overlegd.

10. Betaling en facturering

1. Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, op basis van de gemaakte uren en afgesproken werkzaamheden.

2. De (ouders van de) cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Barbara Hoppenbrouwers Kindercoaching.

3. Is er niet binnen de afgesproken termijn betaald, dan ontvangt de cliënt een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt of de cliënt zelf niet binnen 14 dagen na de eerste betalingsherinnering aan de betaling voldaan hebben, dan wordt een tweede betalingsherinnering verstuurd. Bij de tweede betalingsherinnering wordt €5 administratiekosten per nota in rekening gebracht.

4. Indien na de tweede betalingsherinnering de betaling nog steeds uitblijft, dan is de kindercoach genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, geheel voor rekening van de cliënt.

5. Bij een betalingsachterstand kan de begeleiding worden opgeschort, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

11. Aansprakelijkheid

Indien de cliënt een rechtspersoon betreft, kan de kindercoach nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kindercoach. Een eventuele schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens mijn aansprakelijkheidsverzekering. Bij lichamelijke- en psychische klachten, dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts.

12. Garantie

1. Alle diensten van de kindercoach zijn gericht op inzicht, bewustwording en groei. Dit geldt zowel voor de ouders, de jongere, als het kind. Ouders/jong volwassenen passen dit naar eigen inzicht toe en/of helpen hun kind bij zijn/haar verdere ontwikkeling en groei.

2. De kindercoach garandeert zich optimaal in te spannen voor een zo passend mogelijk coachingstraject.

3. De kindercoach kan geen garantie geven voor succes en/of het behalen van doelen geven. Het advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.

13. Beëindiging van de overeenkomst

1. Mocht de kindercoach in de samenwerking merken dat het proces niet meer klopt, dan wordt dit besproken en kan de kindercoach besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer met regelmaat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de cliënt niet meewerkt.

2. De kindercoach is eveneens gerechtigd de overeenkomst te beëindigen in het geval de betaling uit handen moet worden gegeven, zoals beschreven in art. 10.4 van deze voorwaarden.

3. De cliënt mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Alle genoten begeleidingsmomenten dienen te worden betaald en de cliënt is verder tot niks verplicht.

14. Rechts- en forumkeuze

1. Deze voorwaarden en alle daarmee samenhangende overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.

2. Indien er geschillen ontstaan tussen de cliënt en de kindercoach, zullen zij er alles aan doen om dit onderling en in goed overleg samen op te lossen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zijn beide partijen ten alle tijden gerechtigd zijn het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Arnhem.

15. Vindplaats en wijzigingen Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn geplaatst op de website en kunnen naar eigen inzicht door de kindercoach worden gewijzigd. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.

Versie 1.1 – Laatst bijgewerkt op 13 januari 2020

Scroll naar top